Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , , ,

2 January 2020

Statement of Purpose

Statement of Purpose (SOP) หรือเรียงความแนะนำตัว มีความสำคัญในการสมัครเข้าเรียนระดับ Higher Education หรือระดับปริญญาในอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยทางมหาวิทยาลัยอ่าน SOP หรือ Personal Statement เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมในการเข้าเรียนสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงในการเรียนและมีศักยภาพในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษมองหาในตัวผู้สมัคร

 1. ความเข้าใจและความสนใจที่แท้จริงในสาขาวิชาที่เปิดสอน
 2. ความสามารถเชิงวิชาการ และความสามารถนอกห้องเรียน รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นในชั้นเรียน

 

ขั้นตอนการเขียน Personal Statement

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูล

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และคอร์สที่สนใจจะสมัคร รวมถึงรายวิชาในแต่ละคอร์ส
 • ลิสต์ความสนใจ ความรู้ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนสาขาที่สมัคร

ขั้นตอนที่ 2 ลำดับการเขียน Personal Statement

 • Paragraph 1: Introduction
  • เริ่มต้นเรียงความให้น่าสนใจ โดยเขียนถึงแรงบันดาลใจและสิ่งที่จุดประกายความสนใจในการเรียนคอร์สที่สมัคร
 • Paragraph 2&3: คุณสมบัติ
  • อธิบายคุณสมบัติทางการเรียน ความเข้าใจในสาขาวิชา ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่แสดงถึงการเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมในการเรียนสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน จนจบการศึกษาได้
 • Paragraph 4: เป้าหมายการทำงานในอนาคต
  • อธิบายถึงเป้าหมายและความตั้งใจในการประยุกต์ความรู้ที่จะได้รับสู่การทำงานในอนาคต

รู้หรือไม่? University of Hertfordshire มอบทุนการศึกษาพิเศษสูงสุด 4,000 ปอนด์ (คิดเป็น 30% ของค่าเทอม) แก่นักเรียนไทย โดยพิจารณาจาก Personal Statement!

ฟรี โครงร่าง Personal Statement https://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/176774/personal-statement-template.pdf

 

สนใจเรียนต่อ University of Hertfordshire ปรึกษาพี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรี คลิก

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน Statement of Purpose: https://www.herts.ac.uk/study/how-to-apply/information-for-parents-and-guardians/how-to-apply-for-a-university-course/how-to-write-a-personal-statement-for-a-university-application

ผู้เขียน: Pattranit Rattanakachin (Country Manager, University of Hertfordshire)

ติดต่อ p.rattanakachin@herts.ac.uk

Go to top