News

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศอังกฤษ ธนาคารกรุงเทพ

Posted on 4 March 2013

รายละเอียดทุน

ประเทศสหราชอาณาจักร สาขาวิชา MBA/ Finance จำนวน 3 ทุน

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
The University of Warwick
The University of Manchester
City University (Cass)
Imperial College London

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

   1) อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สมัคร)
   2) ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
   3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   4) มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 2 ปี
   5) ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
   6) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
   7) ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/ สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกาหนด และการตอบรับเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer)

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2556 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2556 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2685-7480, (66) 0-2685-7842

รายละเอียดทั้งหมดและทุนอื่นๆ ดูได้ที่นี่ คลิก

Go to top