Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , ,

23 October 2013

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมรับรองสำหรับนักศึกษาวิชากฏหมาย

สวัสดีค่ะ ชาวบล็อก Hands On Blog วันนี้เรามีรายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรล่าสุดที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมรับรอง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฏหมาย และเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ ที่นี้จะขอยกข้อมูลเฉพาะบางส่วนที่การศึกษาต่อปริญญาโททางด้านกฏหมายนะคะ

เรียนกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อปริญญาโทและสอบไล่ทางกฏหมาย

“ข้อ ๗ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ ๒๕๔๓ ต้องได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฏหมายจากต่างประเทศหรือในการศึกษาปริญญาโททางกฏหมายในประเทศไทย แล้วแต่กรณีด้วยคือ (๑) กฏหมายอาญา (๒) กฏหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฏหมายพิเศษตามที่ระบุในท้ายระบียบนี้ (๓) กฏหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฏหมายพิจารณาคดีความอาญา หรือกฏหมายพิจารณาความแพ่ง หรือ กฏหมายล้มละลาย ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฏหมายดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชากฏหมายตามวรรคหนึ่ง (๑) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษากฏหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะในวิชากฏหมายเด็กและเยาวชน กฏหมายแรงงาน กฏหมายภาษีอากร กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ กฏหมายพาณิชย์นาวี กฏหมายล้มละลาย กฏหมายสิ่งแวดล้อม กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค (๒) ผู้สมัครที่ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฏหมายที่อยู่ในกลุ่มวิชากฏหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามวรรคสอง (๑) ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา และได้ศึกษาและสอบไล่ได้ตามวิชากฏหมายตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า ๒ วิชา โดยในจำนวนนี้อย่างน้อย ๑ วิชา ต้องเป็นวิชาตาม (๑) (๓) หรือกฏหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการคำนวนจำนวนวิชาที่กำหนดในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ถ้าผู้สมัครคนใดสอบไล่ได้ในวิชากฏหมายในระบบการจัดการศึกษาที่กำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฏหมายนั้นตลอดปีการศึกษา และมีการวัดผลเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในวิชากฏหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าว ๒ วิชา ข้อ ๘/๑ ผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฏหมายในประเทศไทย โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฏหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งก.ต.รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี”

กฏหมายพิเศษตามความในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายปกครอง กฏหมายมหาชน นิติปรัชญา กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม กฏหมายพาณิชย์นาวี กฏหมายทะเล กฏหมายอากาศ กฏหมายอวกาศ กฏหมายโทรคมนาคม กฏหมายสิ่งแวดล้อม กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติ กฏหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฏหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ กฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีระหว่างประเทศ​ กฏหมายเครื่องหมายการค้า กฏหมายสิทธิบัตร กฏหมายลิขสิทธิ์ กฏหมายเด็กและเยาวชน นิติเวชศาสตร์ อาชญวิทยา กฏหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฏหมายแรงงาน กฏหมายภาษีอากร กฏหมายระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฏหมาย กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมายระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายธุรกิจ กฏหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ กฏหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฏหมายเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า กฏหมายการเกษตร และกฏหมายพลังงาน”

ข้อความด้านบนเป็นเพียงบางส่วนของระเบียบการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาและสอบไล่วิชากฏหมายในระดับปริญญาโท รายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก link ด้านล่างนี้ค่ะ

 

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. ๒๕๔๙ (สนามเล็ก) คลิกดูรายละเอียด

 

ส่วนรายชื่อล่าสุดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่คณะกรรมการศาลยุติธรรมรับรอง มีดังนี้ค่ะ (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๕๙)

LL.M., King’s College London
LL.M., School of Oriental and African Studies (SOAS)
LL.M., University College London
LL.M., University of London
M.A. ทางกฎหมาย, University of Oxford
LL.M., University of Cambridge
LL.M., University of Essex
LL.M., University of Manchester
LL.M., University of Durham
LL.M., University of Edinburgh
LL.M., London School of Economics and Political Science
LL.B., University of Durham
LL.B., University of Bristol
LL.M., University of East Anglia
LL.M., University of Nottingham
LL.M., University of Liverpool
Master of Laws in Competition Law and Innovation, University of Edinburgh
Master of Laws in Information Technology, Media and E-Commerce, University of Essex (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)
Master of Laws in Internet Law, University of Essex
Master of Laws in International Financial Law, King’s College London
Master of Laws in International Financial Law, University of Manchester
Master of Laws in Banking Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation, London School of Economics and Political Science
Master of Laws in International Banking and Finance, University College London 
Master of Laws in International Law, Oxford Brookes University
Master of Laws in International Business Law, King’s College London
Master of Laws in International Business Law, University College London
Master of Laws in International Business Law, London School of Economics and Political Science
Master of Laws in International Business Law, University of Manchester
Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol
Master of Laws in Corporate and Commercial Law, London School of Economics and Political Science
Master of Laws in International Law, University of Huddersfield
Master of Laws in Banking and Financial Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
Master of Laws in International Law, University 0f Nottingham
Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society, University of Leeds
Master of Laws in Innovation, Technology and the Law, University 0f Edinburgh
Master of Laws in Law จาก University of Nottingham
Master of Laws in Corporate and Financial Law, University of Glasgow
Master of Laws in International Business Law, University of Leeds
Master of Laws in International Economic Law, School of Oriental and African Studies (SOAS)
Master of Laws in International Law, University of Bristol
Master of Laws in Insurance Law, Queen Mary University of London

 

รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้านตามข้อ ๑๒ วรรคสอง (๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (จําแนกตามชื่อปริญญา/หลักสูตร)

กฎหมายเด็กและเยาวชน
Master of Laws in Family and Children Law:
University College London

กฎหมายภาษีอากร
Master of Laws in Tax Law:
King’s College London
University of Manchester

Master of Laws in International Tax Law
King’s College London

กฎหมายทรัพย์สินทางปริญญา
Master of Laws in Intellectual Property Law:
King’s College London
University of Edinburgh
University of Leeds
Bournemouth University

Master of Laws in Intellectual Property:
University of Manchester

Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy:
University of Glasgow

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Master of Laws in International Commercial Law:
University of Sussex
University of Leicester
University of Dundee
University of Nottingham
University of Kent
University College London
King’s College London
University of Newcastle Upon Tyne
University of Essex

Master of Laws in International Commercial and Business Law: 
University of East Anglia

Master of Laws in International Trade Law:
University of Essex
University of East Anglia
University of Sussex
University of Northumbria
University of Leeds
Nottingham Trent University

Master of Laws in International Trade and Commercial Law:
University of Durham

Master of Laws in International Business and Commercial Law:
University of Manchester

Master of Laws in International Trade Transaction:
University 0f Manchester

กฎหมายพาณิชย์นาวี
Master of Laws in Maritime Law:
University of Southampton
University of Nottingham
University of Bristol
University College London

กฎหมายล้มละลาย
Master of Laws in International Insolvency Law:
University of Leeds

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Master of Laws in International Environmental Law:
University of Kent

Master of Laws in Environmental Law:
University of Nottingham
University of Dundee

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพของธุรกิจบริษัท
Master of Laws in Global Environment and Climate Law” (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ):

University of Edinburgh

ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรกฏหมายที่เปิดสอนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ link ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ Hands On รวบรวมมาให้เลยค่ะ

*หมายเหตุ: รายชื่อมหาวิทยาลัยที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ Hands On Education Consultants เป็นตัวแทนค่ะ หากท่านต้องการดูรายชื่อมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ รายชื่อมหาวิทยาลัยฉบับเต็มปี ๒๕๕๙

แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง

  • ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. ๒๕๔๕ (สนามเล็ก) คลิกดูรายละเอียด
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมรับรอง ข้อมูลล่าสุด กันยายน ๒๕๕๙​ รายชื่อมหาวิทยาลัยฉบับเต็มปี ๒๕๕๙
    Website สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม http://www.ojc.coj.go.th/

Go to top